Beleidsplan Stichting Open Future Institute

In dit Beleidsplan legt Stichting Open Future Institute (de Stichting) haar beleidsvoornemens en doelstellingen voor de periode 2017–2019 neer als ook alle andere gegevens conform de transparantie voorwaarden van ANBI. Een korte schets van de historie van de stichting tot en met heden wordt gegeven en de doelstellingen worden vertaald naar concrete plannen voor de organisatie van de Stichting en naar een financieel plan. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling.

Officiële naam & contactgegevens

Stichting Open Future Institute

Kamer van Koophandel nummer: 62308351

RSIN / fiscaal nummer: 854758896

question@openfutureinstitute.nl

06-28060925

Doelstelling

Stichting Open Future Institute heeft als doel om bij te dragen aan een evolutie van onze culturele waarden en maatschappelijke normen in een richting die ruimte biedt voor mogelijkheden om de problemen van de moderne maatschappij het hoofd te bieden en een duurzame samenleving te creëren. Zo staat het in onze statuten.

In de praktijk willen wij het zelfbeeld, het wereldbeeld en de aspiraties van jongeren en jongvolwassenen binnen het middelbaar- en vervolgonderwijs zichtbaar maken om daarmee hun perspectief en bewustzijn te vergroten. Dit doen we juist op het moment dat zij verantwoordelijkheid beginnen te nemen voor hun leven en hun toekomst binnen een complexe context met een overvloed aan informatie, keuzemogelijkheden en verwachtingen.

In gesprek met andere deelnemers over wat belangrijk is, leren jongeren en jongvolwassenen hun eigen antwoorden te formuleren en de moed aan te spreken om hun eigen identiteit aan te scherpen en hun rol in een gedeelde toekomst van betekenis te bepalen. Dit doet de Stichting door het aanbieden van het “Big Questions” traject. Dit is een gestructureerd en ondersteunend curriculum rondom grote thema’s en keuzemomenten van het leven: keuzevrijheid, richting en betekenis, onbevangenheid, verbinding, en je plaats in de wereld.

Historie

De Stichting is begin 2015 opgericht door Chris Hollanders en Florence Fabbricotti vanuit hun passie voor mensen, hun ontwikkeling en de wens voor een betere wereld voor ons allemaal. Ze zijn hierbij sterk geïnspireerd door Gerard Senehi en Francesca Rusciani, die in de VS begonnen zijn met een Big Questions programma vanuit Open Future Institute. Op basis van dit programma hebben Chris en Florence een Nederlands traject ontwikkeld, toegespitst op de Nederlandse maatschappij en cultuur en afgestemd op jongeren. Het is gebleken dat er een zeer goede aansluiting blijkt te zijn van dit programma op het MBO-leertraject zoals dat in Nederland wordt aangeboden door (onder andere) de ROC’s.

In samenwerking met verschillende ROC’s is het Big Questions programma verder ontwikkeld. Daarnaast is er een variant ontwikkeld toegespitst op een internationaal Europees uitwisselingstraject, in onderlinge afstemming met The Youth Company.

Chris en Florence hebben de oprichting van de stichting en de ontwikkeling van het Big Questions programma grotendeels uit eigen middelen en in hun eigen tijd gedaan. De eerste workshops zijn tegen kostprijs aangeboden, zodat de stichting in staat was om enerzijds het programma verder te ontwikkelen en anderzijds een track record op te bouwen. Het is gebleken dat er voldoende behoefte is om een aantal trainers aan de Stichting te verbinden op contractbasis. De groei is – tot op heden – organisch geweest. Nu is echter het moment aangebroken om een verdere professionalisering van zowel het Big Questions programma als de interne organisatie van de stichting door te voeren. In dit beleidsplan wordt daar verder op ingegaan.

Activiteiten

 • ROC Amsterdam West, opleiding Zorg & Welzijn:
  • 2015/2016/2017 Drie jaar Big Questions binnen de Entree opleiding
  • 2017 Workshops aan docenten en gezamenlijk programma opgesteld voor een drie jaren traject voor docenten en studenten
  • 2018/2019 Train-the-Teacher (ondersteund door subsidie Emergence Foundation)
 • Breekjaar
  2015 Breekjaar Utrecht
  2016 Breekjaar Utrecht en Amsterdam
 • Horizon College Alkmaar:
  • 2015/16 – Big Questions als EU-uitwisseling
  • 2016/17 – Big Questions als Excellentie Traject
  • 2018/2019 – Train-the-Teacher (ondersteund door subsidie Emergence Foundation)
 • Hogeschool Utrecht, opleiding CMD
  – Big Questions voor internationale studenten (2015, 2017 en 2018)
 • Big Questions workshop Decanenkring Den Bosch/Tilburg (2016)
 • EU Uitwisselingen i.s.m. The Youth Company op basis van subsidie Erasmus+
  2015/2016: 1 uitwisseling ROC Enschede met jongeren uit Ierland, Litouwen, Italië
  2016/2017: 2 uitwisselingen
  – ROC Enschede met jongeren uit Italië, Litouwen, Romenië
  – SAXION Hogeschool met jongeren uit Italië, Litouwen, Polen
 • Big Questions in Groep 5 bij de St.Josephschool Leiden (2015 en 2016)
 • Big Questions bij het Bonaventuracollege Leiden (2017)
 • Uitwisseling studenten Journalistiek Windesheim Zwolle met studenten ROC Amsterdam en Studenten uit New York Bronx High School. (2018)

Voor de aankomende perioden staan er drie grote programma’s gepland, variërend van 1 tot 3 jaar waarvan er 2 een opleidingstraject voor docenten bevatten. Grotere trajecten gaan over grotere budgetten en daarmee langere besluitvormingstrajecten. Ondanks de informele toezeggingen zijn deze trajecten momenteel nog niet formeel goedgekeurd. Een uitgebreider overzicht van onze activiteiten vind je hier: 2015, 2016 en 2017.

Doelstellingen

De stichting heeft aangetoond bestaansrecht te hebben: er is veel vraag, met name vanuit MBO-opleidingen in Nederland naar het Big Questions programma. De Stichting wil daarom de draai maken van organische groei naar een professionele organisatie. Om daar te komen, gaat de Stichting de volgende stappen zetten in de komende 3 jaar:

 1. Focus op MBO met groei naar landelijke dekking
 2. Train-de-Teacher
 3. Kwaliteitsborging
 4. Professionalisering van de interne organisatie

Hieronder worden deze punten nader uitgewerkt:

 1. Focus op MBO met groei naar landelijke dekking:
  • De praktijk heeft uitgewezen dat MBO opleidingen behoefte hebben aan het Big Questions traject. Dit traject past goed bij de behoefte om een gedegen persoonsvormingstraject aan te bieden. Deze natuurlijke match heeft reeds tot een aantal succesvolle trajecten geleid. De Stichting heeft als doel om de komende drie jaar toe te groeien naar de situatie waar we binnen 25% van de MBO-opleidingen (16) een Big Questions traject hebben lopen.
  • Vanwege onze focus op het MBO willen we ons curriculum formeel laten registreren als keuzedeel binnen het beroepsonderwijs.
  • Daarnaast willen we onze trainers als ook onze eigen organisatie laten registreren bij het CRKBO. Daarmee voldoen we aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen en docenten en is het laagdrempeliger voor scholen om ons in te huren.
 1. Train de Teacher:
  • Vanuit onze systemische aanpak zijn we begonnen met het trainen van docenten in de Big Questions, ook omdat hierom werd gevraagd. Hier bouwen we de aankomende drie jaar op verder. Door MBO-docenten zelf de Big Questions te laten ervaren en vervolgens op te leiden tot Big Questions facilitator, bekrachtigen we naast de leerling ook de school zelf. Hierdoor gaat de effectiviteit van ons programma voor de studenten omhoog omdat we hiermee een bedding creëren waarbinnen de persoonsvorming van de student kan plaatsvinden – wanneer docenten het Big Questions proces zelf hebben doorlopen, kunnen ze leerlingen beter in hun proces ondersteunen.
  • Vooruitkijkend naar 10 jaar willen we ook de ouders meenemen in dit proces en de rest van de school en diens cultuur.
 1. Kwaliteitsborging:
  • Het inrichten van een platform voor alumni en ambassadeurs voor studenten en docenten zodat het gezamenlijk leren geborgd blijft, de inspiratie zich verder verspreidt en onze nazorg en vervolgtraining steviger ingebed zijn.
  • We willen onze meet structuur versterken zodat we de effectiviteit van ons curriculum nog breder kunnen uitdragen. Dit doen we in samenwerking met onze partner in de VS die het WO hebben betrokken om hiernaar onderzoek te verrichten en een methodiek te ontwikkelen.
 1. Professionalisering van de interne organisatie
  • Doel is om de bestuursleden fulltime te kunnen laten werken voor OFI. Chris werkt nu fulltime, maar niet tegen een marktconform salaris; Florence werkt in haar vrije tijd. Een subsidie kan het mogelijk maken om beide personen minimaal 50% betaald te laten krijgen voor het verder bouwen aan de OFI organisatie en het BQ programma. De overige 50% wordt dan via het geven van betaalde workshops betaald. Doel is om Chris 75% van de tijd sales te laten doen (1. lijst ROC’s maken; 2. afspraken bij ROC’s maken, bij voorkeur via netwerk zoals ROC A’dam 3. Workshops verkopen, inclusief het ondersteunen van de ROC’s bij het aanvragen van subsidie. 4. Parallel aanvragen CRKBO certificering) en 25% lessen en het verder opbouwen van het train-de-trainer programma. Florence begint met 50% workshops, 25% ondersteuning van sales/subsidie/train-de-trainer activiteiten en 25% interne organisatie van zaken zoals het updaten van de website, facturering en pitches maken. Onderdeel van dit plan is de inzet van de trainers die nu verbonden zijn aan OFI en de verdere groei en behoeftes daarin .
  • Onze digitale aanwezigheid versterken door het actualiseren en concretiseren van onze website, door het inrichten van een Facebookpagina en door het verder onderzoeken wat de mogelijkheden, behoeftes en gewenste effecten zijn. Momenteel werken onze twee vrijwilligers, Susan en Tobias, een plan hiervoor uit.
  • Inzetten van een medewerker in de back-office.

Al deze doelstellingen dragen bij aan het professionaliseren van onze organisatie. Na de eerste drie jaar staan we op de springplank naar groter groeien omdat we grotere vragen krijgen van onze klanten en meer klanten bedienen. Met een aangescherpt businessplan vragen we financiële ondersteuning aan om deze groei te faciliteren, zodat wij kunnen blijven doen waar we in geloven: dat jongeren en jongvolwassenen de Change Makers van de toekomst zijn en dat zij, door hun gezamenlijke keuzes ingegeven door wat zij belangrijk vinden, kunnen bijdragen aan onze culturele waarden en maatschappelijke normen om de problemen van de moderne maatschappij het hoofd te bieden en gezamenlijk een duurzame samenleving te creëren.

We blijven onderzoeken door welke samenwerkingsverbanden we meer jongeren kunnen bereiken in hun persoonlijke ontwikkeling.

Organisatie

De Stichting heeft een bestuur van (op dit moment) twee leden:

 • Chris Hollanders – bestuursvoorzitter
 • Florence Fabbricotti – bestuurslid
 • Luisa De Angelis

Daarnaast heeft de Stichting een Raad van Toezicht bestaande uit (op dit moment) twee leden:

 • Jeannette van Dongen
 • Bas de Jong

Er is momenteel een vacature voor een derde RvT lid. Invulling is nodig vanuit statutair oogpunt. Gezocht wordt naar een kandidaat die enerzijds een relevant netwerk heeft en anderzijds OFI kan ondersteunen in de groeifase waarin zij zich nu bevindt.

Meer details over de leden van het bestuur en de raad van toezicht kunt u vinden via deze link.

Bestuurders en toezichthouders ontvangen voor de uitvoering van hun taken geen bezoldiging. Het is de ambitie van de stichting om de bestuurders fulltime werkzaam te laten zijn om aan de doelstellingen van de stichting te werken tegen een marktconforme vergoeding. Dit is de reden waarom er een onafhankelijke Raad van Toezicht is geïnstalleerd, met leden die niet betaald worden voor hun functie. Op deze manier wordt er voldaan aan de geldende governance eisen en de splitsing van verantwoordelijkheden en wordt gewaarborgd dat een bestuurslid niet over vermogen van de instelling kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

Financiën

Stichting Open Future Institute heeft geen winstoogmerk. Onze activiteiten hoeven niet meer dan kostendekkend te worden uitgevoerd. Wel streeft de Stichting naar een vermogenspositie die nodig is om haar continuïteit te waarborgen. In de aankomende drie jaar willen we dan ook een financieel gezond eigen vermogen opbouwen.

Kosten voor de verschillende onderwijsmodules en workshops komen voornamelijk voort uit de inzet van onze docenten en hun begeleiding, het ontwikkelen van lesmateriaal en ander ondersteunend materiaal, de huur van locaties, wervingskosten, drukwerk en andere kosten die samenhangen met de organisatie van de onderwijsmodules.

Opbrengsten bestaan uit bijdragen van de scholen waar we mee samenwerken en de EU-subsidie voor ons internationale uitwisselingsprogramma. Om onze groei te faciliteren, zetten we tevens in op fondsenwerving en sponsoring door instellingen en (vermogende) particulieren welke begaan zijn met het krachtiger in de wereld zetten van jongeren. Daarnaast wil de Stichting aanspraak maken op lokale en nationale subsidies.

Voor de twee Train-the-Teacher programma’s op het ROC van Amsterdam en op het Horizon College in Alkmaar, wordt OFI gesubsidieerd door de Emergence Foundation.

Het initieel vermogen van de Stichting is gevormd door een lening uit het privé vermogen van de twee bestuursleden, waarbij de marktconforme rente ten laste gaat van het vermogen. Hiermee heeft de Stichting een deel van de opstartkosten kunnen dekken.

Indien vermogen wordt opgebouwd, zal dit primair als doel dienen om het voortbestaan van Stichting Open Future Institute te borgen. Mocht het opgebouwde vermogen hier toereikend voor zijn, dan zal de Stichting het overtollig vermogen aanwenden om in eerste instantie de lening terug te betalen aan de bestuursleden. Daarna om initiatieven die vergelijkbaar zijn met die van de Stichting financieel te ondersteunen. Het vermogen van de Stichting zal niet gebruikt worden voor beleggingen of risicovolle investeringen in welke vorm dan ook. Het wordt aangehouden in liquide middelen in een bank-, betaal- of spaarrekening.

Documenten 2017-2018:
Jaarrekening 2017
Winst- en Verliesrekening
Jaaroverzicht 2017
Jaaragenda 2018

De jaarrekening en de verlies- & winstrekening over haar boekjaar 2016, is op 30 maart 2017 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Stichting volgt nog altijd het pad van organische groei, daarnaast zijn we als onderdeel van ons groter groeien een financiële planning aan het opstellen.

Voor de jaarrekening en de verlies- & winstrekening over het eerste boekjaar 2015 kunt U klikken op de links.